Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły

 

Sposób załatwiania spraw w SP1 w Głownie:

 1. Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.
 2. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 

Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.

 

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

 

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

 

Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

 

Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

 

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 

1. Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

 

2. Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,

 

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

4. Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

5. Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania,

6. Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

 

 

1.1.PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA
Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

 

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

 

Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adresy zameldowania i zamieszkania, szkołę rejonową oraz do której uczęszczało dziecko. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.

 

Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:

 1. druk przekazania ucznia,
 2. świadectwo ukończenia szkoły – do wglądu,
 3. kserokopia arkusza ocen,
 4. dokumentacja medyczna,
 5. dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

 

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

 

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności: rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;

 1. odzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
 2. dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
 3. dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
 4. każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;

1.2.PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

1.3.WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:

 

Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.
Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.

 

1.4.ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.


Podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 pkt. 1a brzmi: „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat”.

 

1.5.DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r.

 1. Dz. U. nr 6 poz. 73 z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. – Dz. U. nr 61 poz. 537
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania to do 14 dni.

 odpowiada: Adam Kubiak

wytworzył: Aneta Chlebna

wprowadził: administrator

data: 24-05-2017

data: 24-05-2017

data: 24-05-2017Rejestr zmian strony